Ulubione 0

Polityka prywatności

I.
Przepis podstawowy
 1. Administrator danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) to LogicVision s.r.o. Numer identyfikacyjny 01386662 z siedzibą pod adresem Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Czech Republic (dalej: „administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora to
  adres: Lískovec 393, Frýdek-Místek, 738 01, Czech Republic
  e-mail: info@domali.pl
  telefon: +420732629676
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieci lub jednego lub więcej szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
II.
Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.
III.
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • wykonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania komunikacji biznesowej i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy nie zamówiono żadnych towarów ani usług.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych dane nie są możliwe do zawarcia umowy lub jej realizacji po stronie administratora,
  • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.
IV.
Okres przechowywania danych
 1. Administrator przechowuje dane osobowe
  • przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
  • przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 2 lata, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.
V.
Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
  • udział w dostawie towarów/usług/realizacji płatności na podstawie umowy,
  • świadczenie usług prowadzenia e-sklepu oraz innych usług związanych z prowadzeniem e-sklepu,
  • świadczenie usług marketingowych.
 2. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych.
VI.
Twoje prawa
 1. Na warunkach określonych w RODO masz
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wymieniony w art. III niniejszego regulaminu.
 2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
VII.
Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
VIII.
Postanowienia końcowe
 1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 2. Zgadzasz się na niniejsze warunki, zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle Ci nową wersję tych warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.
Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.