Ulubione 0

Regulamin sklepu

Niniejsze ogólne warunki dla konsumentów (zwane dalej "warunkami") mają zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Domali.pl znajdującego się na interfejsie internetowym www.domali.pl (zwane dalej jako „interfejs internetowy”) ) pomiędzy naszą firmą:

GoldSolutions s.r.o., z siedzibą pod adresem Lískovec 393, 738 01 Frýdek-Místek, Republika Czeska

Numer ID: 29460522
Numer VAT: CZ29460522
zarejestrowany: w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, skrytka 55296
adres do doręczeń: GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393, 738 01 Frýdek-Místek
numer telefonu: +420 732 629 676
kontakt e-mail: info@domali.pl

jako sprzedawca
a Ty jako kupujący.
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  Wraz z umową kupna zobowiązujemy się dostarczyć towary wymienione w zamówieniu (lub kuponie podarunkowym), a Ty zobowiązujesz się do przejęcia tych towarów (od przewoźnika) i zapłacić nam cenę zakupu (lub po prostu „ cenę”), ​​w tym koszty związane z dostawą towarów i wszelkie opłaty związane z wybraną metodą płatności, określoną w zamówieniu. Nabywasz tytuł własności do towaru po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, ale nie przed odebraniem towaru.
  1. Czy umowa kupna dotyczy tylko towarów?

   Jako umowa kupna (lub po prostu „umowa” ) odnosi się tutaj do każdej umowy zawartej zgodnie z niniejszymi warunkami. Na przykład może to być również umowa o świadczenie usług.
   Jeżeli niniejszy regulamin odnosi się do towarów, postanowienia te stosuje się również odpowiednio do sprzedaży bonów upominkowych, chyba że z niniejszych warunków wynikają inne zasady dotyczące bonów upominkowych. i warunki.
  2. Czy umowa kupna jest umową konsumencką?

   Jest to umowa konsumencka, jeśli jesteś konsumentem, tj. jeśli jesteś osobą fizyczną i kupujesz towary poza zakresem swoją działalność gospodarczą lub poza ramami samodzielnego wykonywania zawodu. W przeciwnym razie nie jest to umowa konsumencka i nie podlegasz ochronie konsumenta zgodnie z przepisami prawa i niniejszymi warunkami, ale podlegasz warunki handlowe dla przedsiębiorców i osób prawnych. W szczególności jako niekonsument nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
  3. Jakie specjalne prawa masz jako konsument?

   Jako konsument masz głównie:
   • prawo odstąpienia od umowy zawartej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. telefon, e-mail lub sklep internetowy (art. 6 niniejszego regulaminu);
   • prawo z rękojmi na towary, których warunki i stosowanie reguluje Regulamin reklamacyjny dla konsumentów;
   • prawo do przekazania informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w niniejszym regulaminie lub w interfejsie internetowym);
   • prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego z umowy (art. 8 ust. 3 niniejszego regulaminu).
  4. Co reguluje nasz stosunek prawny?

   Nasz stosunek prawny regulują następujące dokumenty:
   • przez niniejsze warunki, które definiują i określają nasze wzajemne prawa i obowiązki;
   • Procedura reklamacji konsumenckich, zgodnie z którą będziemy postępować w przypadku reklamacji towarów;
   • Warunki korzystania z interfejsu internetowego, które regulują rejestrację w interfejsie internetowym, ochronę danych osobowych, ochronę treści interfejs sieciowy i niektóre inne relacje związane z korzystaniem z interfejsu sieciowego;
   • warunki i instrukcje podane w interfejsie internetowym, zwłaszcza przy zawieraniu umowy;
   • zamówienie i jego akceptacja przez nas,
   a w sprawach nieuregulowanych tutaj również następującymi przepisami prawa:
   • Ustawa nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Kodeksem cywilnym”);
   • Ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (tylko jeśli jesteś konsumentem).
   Jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Republiką Czeską lub jeśli nasz stosunek prawny zawiera inny element międzynarodowy, potwierdzasz, że nasz stosunek podlega prawu czeskiemu. Jeśli jesteś konsumentem, a system prawny Twojego kraju zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż czeski system prawny, masz zapewniony ten wyższy poziom ochrony w stosunkach prawnych.
  5. Jak wyrażasz zgodę na warunki?

   Wysyłając zamówienie, a także potwierdzając w interfejsie internetowym, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się na niniejszy regulamin.
   Możemy zmienić lub uzupełnić treść regulaminu. Twoje prawa i obowiązki są zawsze regulowane przez treść warunków, na których weszły w życie.
 2. UMOWA ZAKUPU
  1. W jaki sposób zawieramy umowę kupna?

   Interfejs internetowy zawiera listę towarów (lub bonów upominkowych) wraz z opisem głównych cech każdego produktu. Cena każdej pozycji zawiera wszystkie podatki, cła i opłaty. Prezentacja towaru ma charakter informacyjny i nie jest naszą propozycją zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 par. 2 Kodeksu Cywilnego. W celu zawarcia umowy konieczne jest wysłanie zamówienia i akceptacja tego zamówienia przez nas.
  2. Jak złożyć zamówienie?

   Zawsze możesz złożyć zamówienie przez interfejs WWW (wypełniając formularz), ewentualnie telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób, który zgodnie z aktualnymi informacjami podanymi na interfejsie serwisu.
   Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje określone w formularzu, w szczególności dokładne oznaczenie zamawianego towaru (lub oznaczenie numeryczne towaru), ilość sztuk, wybrany sposób płatności i transportu oraz Twoje dane kontaktowe (dostawa i ewentualnie wystawienie faktury).
   Przed wiążącą wysyłką zamówienia zostaniesz poinformowany o podsumowaniu zamówienia wraz z ostateczną ceną (w zależności od wybrany sposób transportu i płatności). Zalecamy sprawdzenie w szczególności rodzaju i ilości towaru, adresu e-mail oraz adresu dostawy. W ramach podsumowania masz ostatnią szansę na zmianę wprowadzonych danych.
   Składasz wiążące zamówienie, naciskając przycisk „Wyślij zamówienie”. Dane podane w wiążącym zamówieniu uważamy za prawidłowe i kompletne. Niezwłocznie poinformuj nas o ich zmianie telefonicznie lub mailowo.
   Jeśli mamy wątpliwości co do autentyczności i powagi zamówienia, możemy skontaktować się z Tobą w celu jego weryfikacji. Możemy odmówić niezweryfikowanego zamówienia. Takie zamówienie jest wówczas traktowane tak, jakby nie zostało złożone.
  3. Kiedy więc zostaje zawarta umowa?

   Umowa kupna zostaje zawarta, gdy otrzymasz od nas akceptację zamówienia. Akceptacja zamówienia zostanie wysłana na adres e-mail podany w zamówieniu. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu lub przejęcia zamówionego towaru (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
   Informacje o poszczególnych czynnościach technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć pod adresem interfejs sieciowy.
  4. Czy możesz anulować zamówienie, które zostało już wysłane?

   Możesz anulować zamówienie, którego jeszcze nie zaakceptowaliśmy (tj. nie wysłaliśmy Ci potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z Artykuł 2.3 niniejszych warunków) telefonicznie lub e-mailem. Wszystkie przyjęte przez nas zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia jest możliwe tylko po uzgodnieniu z nami. W przypadku anulowania w ten sposób zamówienia na towary, w odniesieniu do którego nie można odstąpić od umowy (szczegóły w punkcie 6. Warunki), jesteśmy uprawnieni do odszkodowania za koszty, które już ponieśliśmy w związku z umową.
  5. Czy można zmienić cenę wyświetlaną w interfejsie internetowym?

   Ceny prezentowanych towarów oraz ceny pakowania, transportu i dostawy pozostają ważne przez czas ich wyświetlenia w interfejsie internetowym. Wszelkie rabaty na cenę towaru nie mogą być ze sobą łączone, chyba że w interfejsie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.
   W przypadku oczywistego błędu technicznego po naszej stronie podczas podawania ceny towaru na w interfejsie internetowym lub podczas procesu zamawiania, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru po tej wyraźnie błędnej cenie, nawet jeśli wysłano potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.
   Jeżeli cena towaru podana w interfejsie internetowym lub podczas składania zamówienia jest już nieaktualna, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie. Jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy.
   Na wysłane zamówienia nie ma wpływu zmiana ceny, która nastąpiła między momentem wysłania zamówienia a jego akceptacją przez nas zgodnie z art. niniejszy regulamin.
  6. W jakich językach można zawrzeć umowę?

   Umowę można zawrzeć w języku czeskim, chyba że wyraźnie uzgodnimy inny język.
  7. Czy masz możliwość uzyskania umowy w formie tekstowej?

   Umowa nie jest zawierana w formie pisemnej z podpisami stron umowy. Umowa składa się z niniejszych warunków, Twojego zamówienia i jego akceptacji przez nas. Cała umowa zostanie wysłana do Ciebie e-mailem lub, na Twoje żądanie, wydrukowana pocztą. Wysyłając pocztą, możemy poprosić Cię o pokrycie związanych z tym kosztów.
  8. Czy umowa jest gdzieś przechowywana?

   Umowę (w tym niniejsze warunki) archiwizujemy w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, ale wyślemy Ci ją na żądanie.
  9. Co jeśli nie rozumiesz czegoś w umowie?

   Jeśli masz pytania dotyczące warunków lub umowy, możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub e- Poczta. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji.
 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Jakie metody płatności akceptujemy?

   Możesz zapłacić cenę zakupu głównie w następujący sposób:
   • gotówką przy wysyłaniu towarów za pobraniem;
   • bezgotówkowo przed dostawą towaru przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje otrzymasz w potwierdzeniu zamówienia).
   Wszelkie inne metody płatności są wymienione w interfejsie internetowym.
   Niektóre metody płatności (zwłaszcza płatność przy odbiorze) mogą podlegać dodatkowym opłatom. Opłaty te są wymienione w interfejsie internetowym. Zamówienie zawsze będzie zawierać ostateczną cenę, która zawiera już opłaty związane z wybraną metodą płatności.
  2. Kiedy cena zakupu staje się wymagalna?

   W przypadku płatności gotówką cena jest należna w momencie otrzymania towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostawą towaru cena jest płatna w ciągu pięciu dni od otrzymania zamówienia zgodnie z art. 2.3. Twój obowiązek zapłaty ceny jest spełniony w przypadku płatności bezgotówkowej, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na naszym koncie bankowym.
  3. W jakiej walucie można zapłacić?

   Płatność za towar jest możliwa w PLN.
  4. Kiedy możemy zażądać kaucji lub płatności z góry?

   Możemy zażądać kaucji w wysokości ceny zakupu, szczególnie w przypadku zamówień o łącznej cenie powyżej 1000 PLN.< br> Jesteśmy również uprawnieni do żądania zapłaty pełnej ceny towaru przed jego wysłaniem lub przekazaniem (art. 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania).
   Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, wyrażasz również zgodę na dostarczenie paragonu w formie elektronicznej.
 4. WARUNKI DOSTAWY
  1. Jak wysyłamy towary?

   Sposoby dostawy towarów są wymienione w interfejsie internetowym . W zamówieniu możesz wybrać konkretny sposób dostawy towaru. Jeśli nie wybierzesz żadnej metody wysyłki, możemy to ustalić.
  2. Jakie są koszty dostarczenia towaru?

   Koszty dostarczenia towaru zawsze zależą od wielkości i charakteru towaru oraz od cennika wybranego przewoźnika . Aktualne koszty dostawy towarów są wyszczególnione w interfejsie WWW.
   Zamówienie zawsze będzie zawierać cenę końcową, która zawiera już koszty wybranej metody transportu.
  3. Kiedy dostarczymy do Ciebie towar?

   Czas dostawy towaru zawsze zależy od jego dostępności oraz wybranego sposobu transportu i płatności.
   My Towary, które są na stanie magazynowym zazwyczaj wysyłamy w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zamówienia (w przypadku wysyłki towaru za pobraniem) lub od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności bezgotówkowej).
   Towary, których nie ma w magazynie, wysyłamy najszybciej, jak to możliwe, zwykle w ciągu 14 dni. O dokładnym terminie poinformujemy Cię.
   Dostarczenie towaru zgodnie z niniejszym regulaminem oznacza moment dostarczenia towaru do Ciebie. Jeżeli odmówisz przyjęcia towaru bez podania przyczyny, fakt ten nie jest uważany za niedopełnienie obowiązku dostarczenia towaru z naszej strony, ani odstąpienie od umowy z Twojej strony.
  4. Jak postępować przy odbiorze towaru?

   Przy odbiorze towaru sprawdź, czy opakowanie towaru jest nienaruszone. Jeśli odkryjesz braki, natychmiast poinformuj o tym przewoźnika i nas. Odmowa przyjęcia przesyłki z uszkodzonym opakowaniem nie jest uważana za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia towaru.
   Moment przyjęcia towaru (lub moment, w którym miałeś obowiązek przyjąć towar, ale tego nie zrobiłeś). a więc z naruszeniem umowy), odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie przechodzi na Ciebie, uszkodzenie lub utratę towaru.
  5. Co się stanie, jeśli nie otrzymasz towaru?

   Jeśli z przyczyn z Twojej strony towary muszą być dostarczane wielokrotnie lub w inny sposób niż uzgodniono, jesteśmy zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.
   W przypadku nieprzyjęcia towaru bez podania przyczyny, jesteśmy uprawnieni do odszkodowania za koszty związane z dostawą towaru i jego przechowywaniem, a także inne koszty poniesione przez nas w związku z nieodbiorem towaru. Koszty te nie przekroczą 2 PLN za każdy dzień przechowywania. Koszty magazynowania mogą wynieść maksymalnie 100 PLN lub cenę zakupu, jeśli jest niższa niż 100 PLN.
   W takim przypadku mamy również prawo do odstąpienia od umowy.
 5. WNIOSEK O BON UPOMINKOWY
  1. W jaki sposób można zrealizować bon podarunkowy?

   Aby zrealizować bon podarunkowy, bon podarunkowy wysłany do Ciebie na podstawie zamówienia musi zostać zrealizowany u nas. W szczególności na kuponie podarunkowym znajdują się następujące informacje:
   • kwota, która jest przedmiotem bonu podarunkowego;
   • nasze dane identyfikacyjne;
   • okres ważności bonu podarunkowego;
   • niepowtarzalny kod numeryczny bonu podarunkowego;
   • jak można zrealizować bon upominkowy.
  2. Czy korzystanie z bonu podarunkowego jest w jakikolwiek sposób ograniczone?

   Kupon podarunkowy można zrealizować tylko raz. Bon podarunkowy jest zbywalny i może zostać przeniesiony na inną osobę, nawet za opłatą. Osoba, która przedstawi ważnie nabyty bon upominkowy, ma takie same prawa jak osoba, która kupiła bon upominkowy.
   Czas, w którym bon upominkowy może zostać zrealizowany, jest ograniczony. Bon podarunkowy można zrealizować najpóźniej ostatniego dnia jego ważności.
  3. Kiedy możemy odmówić przyjęcia Kuponu Podarunkowego?

   Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach możemy odmówić przyjęcia Kuponu Podarunkowego. Są to przypadki, gdy:
   • bon upominkowy został przedstawiony po upływie terminu ważności;
   • bon podarunkowy został już raz wykorzystany;
   • Kupon upominkowy został unieważniony z powodu odstąpienia od umowy.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU
  1. Jak możesz odstąpić od umowy?

   Możesz odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru; w przypadku dostawy podzielonej na kilka części, od dnia przyjęcia ostatniej dostawy. Zalecamy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna na nasz adres dostawy lub e-mail. Aby odstąpić od umowy, możesz skorzystać z formularza. Bez zbędnej zwłoki potwierdzimy otrzymanie powiadomienia.
   Nie musisz podawać żadnego powodu odstąpienia od umowy.
  2. Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy?

   Odstępując od umowy, umowa zostaje anulowana od początku i jest postrzegana tak, jakby nie została zawarta.
   Jeżeli wraz z towarem przekazanym w prezencie za Twoją zgodą, umowa podarunkowa traci moc z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. Odeślij do nas prezent wraz ze zwracanym towarem.
  3. Kiedy nie można odstąpić od umowy?

   Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego nie można m.in. odstąpić od umowy umowa na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z Twoim życzeniem lub dla Twojej osoby.
   Należy pamiętać, że w przypadku bonu podarunkowego jego treść nie polega na trwałym nabyciu prawa własności do bonu podarunkowego , a raczej w upoważnieniu do występu podanego na bonie podarunkowym. Sam bon upominkowy ma zatem charakter usługi. Z tego powodu nie masz, zgodnie z § 1837 list a) Kodeksu Cywilnego, prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wykorzystałeś bon podarunkowy w okresie odstąpienia.
   Zamawiając bon podarunkowy, potwierdzasz i zgadzasz się na ten fakt.
  4. Jak zwrócić nam towar?

   Musisz zwrócić nam towar w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres naszej siedziby. Nie wysyłaj towaru za pobraniem. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania towarów wysyłanych za pobraniem.
   Zalecamy, aby do zwracanego towaru dołączyć:
   • kopia dowodu dostawy i faktury, jeśli te dokumenty zostały wystawione, lub inny dokument potwierdzający zakup towarów;
   • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na naszym formularzu lub w inny sposób) oraz wybrany sposób zwrotu (przelew, odbiór osobisty gotówki lub przekaz pocztowy lub w inny sposób). W wyciągu prosimy podać adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.
   Brak złożenia któregokolwiek z ww. dokumentów nie uniemożliwia pozytywnego rozpatrzenia Twojego odstąpienia od umowy na warunkach prawnych.
  5. Kiedy otrzymasz zwrot pieniędzy?

   Zwrócimy wszystkie otrzymane pieniądze w ciągu 14 dni od anulowania. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy, dopóki nie zwrócisz nam towaru lub nie udowodnisz, że wysłałeś do nas towar.
   Oprócz ceny zakupu masz również prawo do zwrotu kosztów dostarczenia towaru do Ciebie. Jeśli jednak wybrałeś inną metodę dostawy niż najtańsza oferowana przez nas, zwrócimy Ci koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszej oferowanej metodzie dostawy.
   Zwrócimy Ci pieniądze :
   • w taki sam sposób, w jaki je otrzymaliśmy, lub
   • w sposób, o jaki poprosisz.
   Poza metodami wymienionymi powyżej, zawsze możemy zwrócić pieniądze, wysyłając je na podane przez Ciebie konto bankowe lub konto, z którego zostały przelane środki w celu zapłaty ceny zakupu (jeśli nie dostarczysz nam jednego w ciągu dziesięciu dni od odstąpienia od umowy). Akceptując niniejszy regulamin wyrażasz zgodę na przesłanie środków zgodnie z poprzednim zdaniem pod warunkiem, że nie poniesiesz w ten sposób żadnych dodatkowych kosztów.
   Ponosisz koszty związane z wysłaniem zwracanego towaru do nasz adres, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.
  6. Co by było, gdyby zwracany towar był uszkodzony?

   Wysyłając zapakuj towar w odpowiednie opakowanie, tak aby nie był uszkodzony lub zniszczony. jest uszkodzony, zużyty, zabrudzony lub częściowo zużyty, ponosisz wobec nas odpowiedzialność za to zmniejszenie wartości towaru.
  7. Kiedy możemy odstąpić od umowy kupna?

   Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
   • z powodu błędu technicznego wyraźnie nieprawidłowa cena towaru została podana w interfejsie internetowym (art. 2.5 niniejszych warunków);
   • towar nie może być dostarczony na pierwotnych warunkach z przyczyn obiektywnych (głównie dlatego, że towar nie jest już produkowany, dostawca przestał dostarczać do Czech itp.);
   • wykonywanie staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.
   W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych faktów niezwłocznie poinformujemy Cię o naszym odstąpieniu od umowy. Wypłata jest skuteczna dla Ciebie od momentu jej dostarczenia.
   Jeśli zapłaciłeś już cenę zakupu w całości lub w części, zwrócimy Ci otrzymaną kwotę przelewem bezgotówkowym na konto, o którym nas poinformujesz w tym celu lub z którego dokonałeś płatności. Pieniądze zwrócimy w ciągu pięciu dni od odstąpienia od umowy kupna.
 7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

  Twoje prawa z tytułu wadliwego wykonania są regulowane przez odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i , jeśli jesteś konsumentem , § 2158 do 2174 Kodeksu Cywilnego).
  Przy wykonywaniu praw z wadliwego wykonania będziemy postępować zgodnie z naszym Kodeks reklamacyjny dla konsumentów. Przed złożeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z Procedurą Reklamacji, aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona jak najszybciej i satysfakcjonująco.
 8. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Jakie uprawnienia posiadamy, aby prowadzić naszą działalność i kto nas kontroluje?

   Jesteśmy upoważnieni do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Nasza działalność nie podlega żadnym innym upoważnieniom.
   Inspekcja handlowa prowadzona jest przez odpowiednie biuro handlowe w zakresie swoich kompetencji. Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/) sprawdza zgodność z przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych dotyczących towarów i bezpieczeństwa produktów. Czeska Inspekcja Handlowa sprawdza również przestrzeganie przepisów o ochronie konsumentów. Praw konsumentów bronią również stowarzyszenia interesów i inne podmioty w celu ich ochrony.
  2. Jak rozpatrujemy skargi?

   Wszelkie skargi rozpatrujemy za pośrednictwem naszego kontaktowego adresu e-mail. Możesz również skontaktować się z podmiotami wymienionymi w art. 8.1. Nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do naszych klientów ani ich nie przestrzegamy.
  3. Jakie są Twoje prawa w przypadku sporu konsumenckiego?

   Jeśli jesteś konsumentem i jeśli między nami powstanie spór wynikający z umowy, której nie możemy rozwiązać bezpośrednio, masz prawo skierować spór do Czeskiej Inspekcji Handlowej (adres: Czeska Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat – Wydział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2; interfejs internetowy: www.coi.cz, www.adr.coi.cz ; kontakt elektroniczny: adr@coi .cz; telefon: +420 296 366 360) w celu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Możesz skorzystać z tego prawa nie później niż 1 rok od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystałeś z prawa, które jest przedmiotem sporu konsumenckiego z nami, możesz również skorzystać z platformy internetowej utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Co jeszcze warto wiedzieć?

   Przy zawieraniu umowy wykorzystywane są środki porozumiewania się na odległość (zwłaszcza Internet). Ponosisz koszty poniesione przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość (głównie koszty połączenia internetowego lub rozmów telefonicznych). Koszty te nie różnią się od normalnej stawki.
   O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja między nami związana z umową będzie prowadzona na piśmie, e-mailem, listem poleconym lub doręczeniem osobistym. Dostarczymy Ci na adres e-mail podany w zamówieniu lub na Twoim koncie użytkownika.
   W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków jest nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne (lub stanie się takie), postanowienie to stosuje się zamiast tego, co jest najbliższe w znaczeniu nieważnemu, nieskutecznemu lub nieobowiązującemu postanowieniu. Nieważność, bezskuteczność lub niestosowalność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Umowa (w tym warunki) może zostać zmieniona lub uzupełniona wyłącznie na piśmie.
Niniejsze warunki obowiązują od 1 sierpnia 2022 r.